Strona Główna Strona Główna

16.02.2017
  Ogólnopolskie sympozjum rekolekcyjne dla farmaceutów
  W dniach 17-19 marca 2017 roku w Nałęczowie koło Lublina odbędzie się ogólnopolskie sympozjum rekolekcyjne pt. "Leczenie w ginekologii a nauka Kościoła Katolickiego". Organizatorem sympozjum jest Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski.
  więcej >>

15.02.2017
  KOMUNIKAT NFZ 12/02/2017/INFO
  W związku z wątpliwościami dotyczącymi praktycznych aspektów realizacji recepty z nieczytelnymi danymi lekarza, Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przyjęcie następujących informacji.
  więcej >>

14.02.2017
  KOMUNIKAT NFZ - Aktualizacja danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym
 

NFZ informuje, że podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

ŁOW NFZ prosi o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy, według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

  więcej >>

14.02.2017
  Dotyczy planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ
  W związku z przewidywaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, której wejście w życie projektowane jest na dzień 1 marca 2017 roku firma KAMSOFT poinformowała o podjętych działaniach mających na celu informatyczne wsparcie aptek w celu dostosowania się do zapowiadanych zmian przepisów prawa.
  więcej >>

13.02.2017
  KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA OC FARMACEUTY 2017/2018
 

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o rozszerzeniu umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
-wydaniem leku innego niż zamówiony,
-OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
-wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, 
-wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
-wydaniem leku na bazie sfałszowanej recepty (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu), -wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego.
 
Uprzejmie informuję, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
 
Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi.
 
Z poważaniem
Mgr farm. Paweł Stelmach
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi


Archiwum

AverNet